ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 34
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2565
ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565