ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัด อบต. 

     ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใด 

งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานเกี่ยวกับตราข้อบังคับ

ตำบล งบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานกฎหมายและคดี งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานส่งเสริมการศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานรักษาความสะอาด อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการ

และพัฒนาชุมชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

กองคลัง

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี  งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียน

ทรัพย์สินและพัสดุ การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้

และการนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ การจัดทำงบ จัดทำบัญชี

ทุกประเภท งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองช่าง

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานสำรวจ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  เขียนแบบงาน

ประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง  งานซ่อมบำรุง

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization