ประชุม อปพร. ประจำเดือนมีนาคม 2565

22 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

           ด้วย ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการ อปพร. โดยการมีส่วนร่วม ในด้านต่าง ๆ  โดยมีคณะกรรมการประสานงานศูนย์ และสมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านเข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการชี้แจงและคัดเลือก อปพร.ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ และรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่และอื่น ๆ  รวมทั้งปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน ในกิจการ อปพร. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ  โดยเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!