ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19)

13 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง