ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565

8 ตุลาคม 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 65 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2565) และผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียบรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนได้ที่อบต.ช่องด่าน ในวันและเวลาราชการ ได้ตังแต่เดือนตุลาคม -เดือนพฤศจิกายน 2563(ช่วงที่ 1) และในเดือนมกราคม 2564 - เดือนกันยายน 2564 (ช่วงที่ 2) โดยนำหลักฐานมาลงทะเบียนดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สมุดบัญชีธนาคาร  กรณีต้องการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!