ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่่่ 2 ในวันที่่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง