ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 มีนาคม 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 มิถุนายน 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรก 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2562 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562



องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization