ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 5 results.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชชนตามอำนาจหน้าที่ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิยนทดรองราชการ
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com