การนวดแผนไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทยระยะสั้น เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกวิธี และได้นำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพเสริม

หากมีผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

คุณถวิล  สีโสภา เบอร์โทรศัพท์  082-2990-755

คุณมาลา  แสนสีมน  เบอร์โทรศัพท์  090-4354098 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization