กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง

> ฉีดพ่นหมอกควัน

> แจกทรายอะเบท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization