โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปากมากขึ้น และลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดเชื้อในเด็ก 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization