ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อครั้งสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 และได้เสนอร่างเพื่อขออนุมัติต่อนายอำเภอบ่อพลอยโดยนายอำเภอบ่อพลอยอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอบ่อพลอย ที่ กจ 0023.12/1058 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819