ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านได้จัดทำร่างข้อบัญญัติเรื่อง การจัดการมูลฝอย  พ.ศ. 2562  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562  เมื่อวันที่  10  เมษายน  2562 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามความนัย มาตรา 71 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562  โดยให้มีผลบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819