โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลช่องด่าน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชนทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนพร้อมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดยกำหนดในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization