โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด การรู้โทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดและสุดท้ายขาดไม่ได้คือ การรู้จักการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด จึงจัดทำโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ภายใต้โครงการเรียนรู้การจัดการอย่าง เก่ง ดี มี สุข เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization