โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลช่องด่าน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ได้ดำเนินการตามโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลช่องด่าน โดยได้ทำการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก (รอบแรก) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

ณ วัดเขาวงจินดาราม จำนวน 300 คน ​โดยรอบที่ 2 จะฉีดวัคซีนเพิ่มอีกจำนวน 204 คน ในเดือน กันยายน 2564 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com