รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com