โครงการ “อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2561”

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการ“อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2561”

ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561

วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

            2.  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

            3.  เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ

            4.  เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานและบริการอื่น ๆ

            5.  เพื่อประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ

            6.  เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization