กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 1

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีอำนาจในการบริหาร  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ แต่ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน มีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารนั้น  เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization