กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การการบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่่ใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่่ในการดำเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ แต่ส่วนกลางก็คอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  และยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใส ในองค์กรและลดการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization