โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม  พระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เพิ่มขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization