โครงการ โคกหนองนา โมเดล และร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
คณะ รองผู้ว่า ร้อยตรีพงศธร  ศิริสาคร   เปิดโครงการ โคกหนองนา โมเดล  และร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ   ณ  บริเวณ โคกหนองนา โมเดล  หมู่  15   ในวันจันทร์ ที่  19  กรกฎาคม  2564  เวลา 09.00 น. 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com