แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน   

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com