ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.256 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ประชาคมท้องถิ่น รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร  ส่วนตำบลช่องด่าน ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน แล้วนั้น

          อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่  ๕  ข้อ  ๒2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  ฉบับ แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔ ต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com