26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปปส. ภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีด้วยความห่วงใย และความปรารถนาดีจากเรา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
#26 มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com