โครงการตำบลขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอบ่อพลอย  ตำรวจภูธรบ่อพลอย ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัย ประจำปี  2564   ในวันจันทร์  ที่  14   มิถุนายน  2564   โดยตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร    ตามโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัย  เพื่อสร้างเสริมความมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  ณ บริเวณสามแยกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3  และบริเวณสามแยกบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 4   ตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com