ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com