โครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยร่วมกับ อบจ.กาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีจัดอบรมโครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยในการทำขนมระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization