สาร อปพร.

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สาร อปพร. จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 22 มีนาคม 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com