การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน และพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com