คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ร่วมกันประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com