ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID –19) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819