ประชาสัมพันธ์โครงการที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่องด่าน

 ประเภท : กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) ..ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องด่าน.. มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...โครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องด่าน... ในปีงบประมาณ ..2560..โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน...

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.    ร้อยละ 95 ของครู และผู้ปกครอง ได้รู้วิธีการควบคุม และป้องกันโรคทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

2.    เพื่อควบคุม และป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

3.    ครู และผู้ปกครอง จัดอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดีขึ้น เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

4.    ครู และผู้ปกครอง สามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com