ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819