ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทางหมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านสามยอด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านสามยอด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819