สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 2562-กันยายน 2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819