ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทางหมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า เชื่อมต่อกล่องหนองเต็งหมุ่ที่ 3 บ้านหนองหว้า

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบสายทางหมู่ที่ 3  บ้านหนองหว้า เชื่อมต่อ กลุ่มหนองเต็ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819