สำนักงานปลัด

คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำ)

พงษ์ศิริ เมืองมนต์