โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา