คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

สายชล เหมือนเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน โทร.081-0068043


สมเกียรติ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน โทร.093-1102798